[1]
C. Yukun, “An Intelligent Plant Identification System”, IJC, vol. 11, no. 1, Nov. 2014.