[1]
Z. Zhang, “Wireless Advertising Communication System”, IJC, vol. 13, no. 1, Nov. 2014.